ಮರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್

ತೆರೆಜಾ ಡಾಯಸ್, 89 ವರ್ಸಾಂ, ಪೊಂಪೈ ವಾಡೊ, ಪತಿಣ್ ದೆವಾದೀನ್ ಬೊನವೆಂಚರ್ ಡಾಯಸ್ ಹಾಚಿ, ಆವಯ್- ಐರಿನ್, ಗ್ರೆಟ್ಟಾ, ಜೆಸಿಂತಾ, ಫೆಲ್ಸಿ, ಗ್ರೇಸಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಮರಿಯಾ ಎಲ್ಸಿ ಎ.ಸಿ., ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಆನಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಹಾಂಚಿ ಸನ್ವಾರಾ (15-06-2024 ) ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ತಿಚಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ -ಸೊಮಾರಾ (17-06-2024) ದೊನ್ಪಾರಾ 3.00 ವೊರಾರ್ ಘರಾ ಮೋರ್ನ್ ಬೆಂಜಾರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಮೀಸ್.

ಸರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

-ಫಾ. ಒನಿಲ್ ಸೊಜ್, ವಿಗಾರ್

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542