ಮರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್

ಬಾವ್ತಿಸ್ ಸಾಂತ್ ಮಾಯೋರ್, 78 ವರ್ಸಾಂ, ಬಾಳ್ ಮರಿ ವಾಡೊ, ಪತಿ ಜೇನ್ ಫೆಲ್ಸಿನ್ ಹಿಚೊ, ಬಾಪಯ್ ಪ್ರೇಮ್ ಆನಿ ಡೆಲ್ಲಾ ಹಾಂಚೊ, ಆಜ್, ಆಯ್ತಾರಾ (30-06-2024) ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲಾ.

ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್: ಸೊಮಾರಾ (01-07-2024) ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವೊರಾರ್ ಘರಾ ಮೋರ್ನ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಮೀಸ್.

ಫಿರ್ಗಜಿ ತರ್ಫೆನ್ ದೆವಾದೀನ್ ಭಾವಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚಿ ಶಾಂತಿ ಆನಿ ದು:ಖೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

-ಫಾ. ಒನಿಲ್ ಸೊಜ್
ವಿಗಾರ್

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542