ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚಾ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಆನಿ  ದೇಶಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವಣ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಚಾ ಉತ್ಸವಾಚೆ ಶುಭಾಷಯ್ ಪಾಠಯ್ತಾಂ.

ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳೊನ್ ಪಾವಣ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಬಳಿಶ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್‍ಯೀ ಆಸಾ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚಿ.  ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಭೋವ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮೆಚ್ವೊಚೆ ತಸಲಿ. ಆನ್ಯೆಕಾ ಕೊಣ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆನಿಕೀ ಪ್ರಗತಿ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮಣ್‍ಯೀ ಭಗ್ತಾ. ತರ್ ಖಂಯ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಜಾಲೆಂ ಮಳ್ಳೆ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ. ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ಭೋವ್ ಸಾದಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಖುಶಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮಣ್ ಅರ್ಥ್ ನಂಯ್. ಸ್ವತಂತ್ರಾ ಸಂಗಿಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೀ ಆಸಾ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮನಿಸ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾತಾ. ಸ್ವತಂತ್ರಾಚೊ ದುರುಪೆÇ್ಯೀಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮನಿಸ್ ಅನಾಗರಿಕ್ ಜಾತಾ ಅನಿ ಸಮಾಜ್‍ಯೀ ಅನಾಗರಿಕತೆಚಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಚಲೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಚಾಖಾತಿರ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಿ ಮನ್ಶಾಂಚಾ ಆದರ್ಶಾಖಾಲ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಖಂಯ್ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ತೊ!

ಮರಿಯೆಮಾಯೆಚೆಂ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕಶೆಂ ಜಿಯೆಜೆ ತೆಂ ದಾಖವ್ನ್ ದಿತಾ. ದೆವಾಚಾ ಖುಶೆಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚಾ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮಣ್ ಅರ್ಥ್. ಕೊಣ್ ದೆವಾಚಾ ಯೋಜಾನಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲ್ತಾ ತೊ/ತಿ ಕೆದಾಳಾಯೀ ಅದ್ಳೊನ್ ಪಡನಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಪೆಲ್ಯಾಚಾ ಬೊರ್ಯಾಪಣಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ವಾವುರ್ತಾ. ಆಮಿಂ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಿಚೆಬರಿಂ ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಚಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಚಾ ಪ್ರಗತೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಯಾಂ.

 

-ಭೋ | ಮಾ | ಓನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ
ವಿಗಾರ್ , ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜ್
ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542