Print

ಮೊಗಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಷಯ್.

ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನೋವ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನೋವ್ ದಿಸಾಂನಿ ‘ಮರಿಯೆಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಬಾಳ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪಿತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂ ದಾದೊಶಿ. ದೇವ್  ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಬಗರ್ ತೊ ಪೆÇಸ್ತಾ. ಅತ್ಮಿಕ್ ದøಷ್ಟೆನ್ ಪಳೆವ್ಚೆಂ ತರ್ ದೆವಾನ್ ತಾಚಾ ಪುತಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಡ್ವೊಣೆಚೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಫಳ್ ಮರಿ ಮಾಯ್. ಲೌಕಿಕ್ ದøಷ್ಟೆನ್ ಪಳೆತಾನಾ ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ದಿತಾ ತೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಭಂವ್ತಿಂ ಶೆತಾಂನಿ ಆಸ್ಚಾ ಭಾತ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಖಾಣಾ ವರ್ವೆಂತ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ.

ಜೆಜುನ್ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಆನಿ ರಗತ್ ದಿಲೆಂ. ಅಖೇರಿಕ್ ತಾಚಾ ಆವಯ್ಕ್‍ಯೀ ದಿಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಮರಿ ಮಾಯೆನ್ ತಿಚಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಮಿಸಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ದಿಲೆಂ. ತಿಚಾ ಜನ್ಮಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ಆಮಿ ಕಶೆಂ ತಿಕಾ ಮಾನ್ ಪಾಠಂವ್ಚೊ? ತಿಚಾ ಶೆಗುಣಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ತಿಕಾ ಆಮಿ ದಿವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖರೊ ಮಾನ್. ತ್ಯಾಗ್, ಪೆಲ್ಯಾಚಿ ಸೆವಾ, ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಮರಿಯೆ ಥಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಹೆ ಶೆಗುಣ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಮರಿ ಮಾಯೆಕ್ ನೀಜ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ ದಿಲ್ಲೆಬರಿಂ ಜಾತಾ.

ಗಾಂವಾಂತ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂಧರ್ಬಿಂ ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಠಯ್ತಾಂ. ದೇವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಭರುಂದಿ, ರಾಕೊಂದಿ ಅನಿ ಸಾಂಬಾಳುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

 

-ಭೋ | ಮಾ | ಓನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ
ವಿಗಾರ್ , ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜ್
ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ