Parish Priest's Message

ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ,

ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕೀ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಷಯ್.

ಹರ್ಯೆಕಾ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಸೊದುನ್ ವೆಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸೊದುನ್ ವೆಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪರ್ವಾತಾಚಾ ತಕ್ಲೆಕ್, ರಾನಾಂ-ಮಲ್ಯಾಂಕ್ ಯಾ ಅರಣ್ಯಾಕ್. ಥಂಯ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಧ್ಯಾನ್ ಕರ್ನ್ ದೆವಾಚೊ ಅನ್ಬವ್ ಜೋಡ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ತೊ ಅನ್ಬವ್ ಹೆರಾಂಕಡೆ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾತ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ದೆವಾಕ್ ಮೆಳಾಜೆ ತರ್ ಖಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಂತುಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪೂಣ್ ನತಾಲಾಂಚಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮನ್ಶಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಸೊದುನ್ ವೆಚೆಂ ನಂಯ್ ಬಗಾರ್ ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ಚ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ. ಜೆಜುನ್ ಆಮ್ಕಾ ಒಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ದೇವ್ ಮನ್ಶಾಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಾಯ್ ಕರಿನಾಂ ಬಗರ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಪಾಟಿಂ ದವರಿನಾಂ ತಸಲೊ ಮೊಗಾಳ್ ಬಾಪುಯ್ ತೊ.


ದೆವಾಚಾ ಪುತಾನ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚಾ ದೇವ್‍ಪಣಾಕ್ ಉಬಾರ್ಲಾಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ವರ್ತೆಂ ಭಾಗ್ ಹೆಂ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ. ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ದೇವ್‍ಪಣ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಆನಿ ದೇವ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾ? ಆಮಿಂಯೀ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹೆರಾಂ ಲಾಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ? ಜೆಜುನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಆಮ್ಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆಮಿಂ ಕಿತೆಂಯೀ ದಿತಾನಾ ತೆಂ ಕೋಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ದೀವ್ನ್ ಆಮಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಂದಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾಂ ತಸಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತರ್ ಆಮ್ಚಾ ಸೆಜಾರ್ಯಾಂ ಆನಿ ಈಷ್ಟಾಂ-ಮಿತ್ರಾ ಲಾಗಿಂ ಸಂತೊಸ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾಕಾಗೀ? ಜರೂರ್. ಪೂಣ್ ಫರಕ್ ಇತ್ಲೊಚ್ಚ್- ಆಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚಾ ಮನ್ಶಾಂಲಾಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ವಸ್ತುಂಚಾ ರುಪಾರ್ ನಾಂ ತರ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ. ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ದೇವ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ತಾ.


ದೇವ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ವಾಟ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲೊ ಸೊಮಿ ಜೆಜು ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಭರುಂ.


ಪರತ್ ಎಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮ್ಕಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಭಾಗಿ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ನತಾಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್.


-ಬೊ| ಮಾ| ಒನಿಲ್ ಸೋಜ್
ವಿಗಾರ್, ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ.

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542