Parish Priest's Message

ಮೊಗಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನೊ,

ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಷಯ್.

ಜೆಜುನ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ಚ್ ಕೂಡ್ ಆನಿ ರಗತ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲಿ. “ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕೂಡ್ ಖಾತಾ ಆನಿ ರಗತ್ ಪಿಯೆತಾ ತೊ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಿಯೆತಲೊ” ಮ್ಹಣ್ ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಕುಡಿ ರಗ್ತಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಯಾ. ಹಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಸಂಗತ್.  

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜೆಜುನ್ ಆಮ್ಚೆರ್, ಆಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ. ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಆನಿ ರಗತ್ ಸೆವ್ಲೆಲಿ ಆಮಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚಾ ಶೆಗುಣಾಂನಿ ವಾಡೊಂಕ್ ಕುರ್ಪಾ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.

ಗಾಂವಾಂತ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಪರತ್ ಎಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ವಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಷಯ್ ಪಾಠಯ್ತಾ.

 

-ಬೊ|ಮಾ| ಬಾಪ್ ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ
ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542