ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಭರತನಾಟ್ಯ ವಿದ್ವತ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿದುಷಿ ಪದ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ.

ವಿದುಷಿ ಕ್ಯಾರಲ್ ಮೊಂತೆರೊ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸುಮಾರ್ 12 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್  ಜೂನಿಯರ್, ಸೀನಿಯರ್, ಪೂರ್ವ  ವಿದ್ವತ್ ಅನಿ ಅಂತಿಮ ವಿದ್ವತ್ ,ಅಶೆಂ ಸುಮಾರ್ 12 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖeguಟಚಿಡಿ eಜuಛಿಚಿಣioಟಿ ಸಂಗಿಂ ಹಿ ಪದ್ವಿ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ.   

ಹಾಂಣೆ  ತಾಚೆಂ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಿಕಾಪ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಮುಳ್ಳೋ ಬಿರುದು ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಾಟ್ಯ ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಧಾಮಣಿ ಶೇಖರ್ ಆನಿ ನಾಟ್ಯವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ನಾಗರಾಜ್, ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ, ಸಾಂತ್ .ಆಂತೋನ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ  ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್  ಮೊಂತೆರೊ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಲ್ಫೊನ್ಸಾ ಜೋಸೆಫ್ ಹಾಂಚಿ ಧುವ್.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ SDM Law College ಹಾಂಗಾ ಕಾನೂನ್ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್ ಆಸಾ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542