ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 28, 2017: ಸಾಂ. ಮಾತೆವಾಚೊ ವಾರಾಡೊ ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರಿಚ್ಯಾ ಆಟ್ವೆ ಆನಿ ನೊವೆ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರಿ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಇಗರ್ಜೆ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 28 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 9 ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ "ಕುಟ್ಮಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಪ್ರೇರಣ್ - ಆದರ್ಶ್ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಮುಳಾವಿ ತಯಾರಾಯ್" ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಶಿಬಿರ್ (camp) ದೊವರಲ್ಲೆಂ. ವಾರಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ 198 ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್, ವಿಗಾರ್‍ವಾರ್, ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂ, ಶಿಕ್ಷಕಿಂ ಆನಿ ಸ್ವಯಂ ಸೆವಕಿಂ - ಹಾಣಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

 

 

 

 

 

ಮುಖ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಿ ಮಾ| ಬಾಪ್ ವಿಜಯ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೊಬೊ, ದಿರೆಕ್ತೊರ್ - ಸಂದೇಶ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ - ಶಿಕ್ಷಕ್, ಹಾಣಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಬಿರಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಚಾ-ಫಳಾರ್, ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್, ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಸ್ ಆನಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಒದಗ್ಸಿಲ್ಲೆಂ.

"ಅಶಿಂಚ್ ಶಿಬಿರಾಂ ದವರ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಯಾ" ಮ್ಹಣ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಶಿಬಿರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲೊನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಚೊ ಆಮಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂವ್.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More Photos...

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2022 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542