ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಪಿರ್ಗಜೆಂತ್  ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಉದ್ಘಾಟಣಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಜೂನ್ 10, 2018, ಸಕಾಳಿಂ 7.30 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರ್ಸಿಲೊ.

ಪುರ್ಶಾಂವಾಚಿ ರೀತ್:

ಮೇಬಲ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ವಾಚುನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾಚಿ ರೀತ್ ವಿವರ್ಸಿಲಿ.
ಪ್ರವೆಶ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಖುರಿಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ತುರಿಬುಲ್ ಆನಿ ಧುಂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೆ ಲೆವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಜೊವಿನ್ ಮಸ್ಕರೆನಾಸ್, ವೇದಿ ಸೆವಕ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೆ ಜೊಸ್ವಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ಜೆವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪೆಟೈಲ್ಲ್ಯೊ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಬ್ಲೆಸಿಲ್ಲಾ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ನವಿನ್ ಸೆರಾವೊ, ದೊಗಾಂ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ರೆಚೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಅರ್ನೊಲ್ಡ್ ಅಲ್ಮೆಡಾ, ಹಾತಾಂತ್ ಗುಲೊಬ್ ಘೆವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಂ, ಮರಿಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಂಯೋಜಕಿ ನೆನ್ಸಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಉಗ್ತೊ ಪವಿತ್ರ್ ಬೈಬಲ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಪೌಲ್ ಸಿಕ್ವೆರಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಆಲ್ತಾರಿಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ.

ಸಂಯೊಜಕಿನ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಸೊಭಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ದೊವರ್ಲಿ. ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ನ್ ವಾತಿ ಮೆಜಾರ್ ದೊವರ್ಲ್ಯೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಬೈಬಲ್ ಅವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲೊ, ತಾಣಿಂ ತೊ ಮಾನಾನ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರ್ನ್ , ದೊಗಾಂ ಶಿಕ್ಷಕಿಂಚಾ ಹಾತಿಂ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಂನಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತೊ ವ್ಹಡಾ ಮಾನಾನ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲೊ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ತೊ ಧುಂಪಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಂನಿ ತಾಣಿ ಹಾಡ್ ಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಭೆಟಯ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.
 
ಶೆರ್ಮಾಂವಾರ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾವಿಶಿಂ, ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಚಿಂ ಪಯ್ಲಿಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮೆಳೊಂಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಸವೆಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ನ್ ಯಿಂ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ವೆಳಾರ್ ದೊತೊರ್ನಿಕ್ ಧಾಡ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಣಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. 
ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್ ದೊತೊರ್ನಿಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.
ಉದಾರ್ ಮ್ಹನಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಚೊ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಂಚೊ ಆಮಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂವ್.

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2022 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542