ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ- 2018 ಜನೆವರಿ 13 ತಾರ್ಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ 7.3೦ ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ “ಯುವಜಣಾಚೆಂ ವರಸ್ 2019 ” ಉಗ್ತವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾನಿಂ ಜಯ್ತಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆಮಿ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ‍್ಯಾಂ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542