ಆಯ್ತಾರ್, ಜೂನ್ 16, 2019 : ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ಘಟಕಾನ್, ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾಧಾವ್ಯಾ ಆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ 85% ಆನಿ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಪಯ್ಶೆ(cash) ಆನಿ ಮೆಮೆಂಟೊ (Memento) ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಮಿ ಬೊರೊ ಫುಡಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542