By John Menezes

ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ - ಆಯ್ತಾರ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 13 ತಾರಿಕ್ - ಆಜ್ ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದೊನೀ ಮಿಸಾಂನಿ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಮೀಸ್ 7.30 ವರಾರ್- ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್, ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಆರಾಧಾನ್ (ನಮಾನ್) ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್. ವೆಲಂಕನಿ  ವಾಡ್ಯಾಗರಾಂನಿಂ ಆಜ್ ತಾಂಚಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ವೆಲಂಕನಿ ಮಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಗರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಬೊರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ದುಸ್ರೆಂ ಮೀಸ್ 9.00 ವರಾರ್- ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್ ಯೀ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಕ್ ನಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2010 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542