Print

ನವೆಂಬರ್ 2 ಸೊಮಾರ್ , ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಮೀಸ್ 4.30 ವರಾರ್ - ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಫೊಂಡ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲೆ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂನಿ ತಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚೆ / ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಚೆ ಫೊಂಡ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಸೊಬಯಿಲ್ಲೆ.  

ದೇವ್ ಸರ್ವ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಖ್ ಲಾಭೊಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ