ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ಫ಼ೆಬ್ರೆವರಿ 26 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತೀನ್ ವರಾರ್ ರೆತಿರ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಮಾ|ಬಾ| ವಿಜಯ್ ಮಚಾದೊನ್ ರೆತಿರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ವಡ್ಲ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ರೆತಿರ್ ಫಲ್ಯಾಂ (ಸನ್ವಾರಾ) ಸಾಂಜೆರ್ 3 ಥಾವ್ನ್ 7 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್,   ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7.00 ಥಾವ್ನ್ 11.30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542