Print

 

ಕೊಪು೯ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿಗ೯ಜೆಚಾ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಸಂಧಬಿ೯ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ಘಟಕಾಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಮಾಲ್ಘಡಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಮಾಚ್೯ 28, ಆಯ್ತಾರಾ 2021 ವೆರ್  ಸಕಾಳಿ 9 ವರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆನಿ ಮಿಸಾ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆ.

ಮಾ|ಬಾಪ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಮಾಟಿ೯ಸ್  ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬೊ|ಮಾ| ಬಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೇರ್ ಹಾಣಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಆನಿ  ಮಾ। ಬಾಪ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಮಾಟಿ೯ಸ್ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಷ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ತೇಲ್ ಮಾಖ್ಲೆಂ. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಾಣಾರ್ ಕ.ಸಭೆಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ  ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವಾ೯ಂಕ್ ಕಾಫಿ-ಫಳ್ಹಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥ್ಯಾ ಕೆಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜುಸ್ತ್ 11.40 ವರಾರ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಕ.ಸಭೆಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ರೇಸಿ ಲಸ್ರಾದೊ ಹಿಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್  ಬೊ। ಮಾ। ಬಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೇರ್,  ಮುಖೇಲ್ ಸಯ್ರೊ ಮಾ। ಬಾಪ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಮಾಟಿ೯ಸ್ ಆನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಾ.ಜೀವಿತಾ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಫಿಗ೯ಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಫಿಗ೯ಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಕಾರ್ಯದಶಿ೯ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ,ಸಂಚಾಲಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸೆಲಿನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ತಫೆ೯ನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಸಿಕೇರ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತ್ರಾ, ಕ.ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ರೇಸಿ ಲಸ್ರಾದೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದಶಿ೯ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮಾಕ್೯ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಹಾಜರ್  ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮಾ। ಬಾಪ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಮಾಟಿ೯ಸ್ ಹಾಣಿ  ಆನಿ ವೆದಿರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಾ ಸವಾ೯ಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ "ಲೊಗೊ" ಉಗಡುನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಿ ರೇಗೊನ್  "ಲೊಗೊ" ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿವರಣ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.  ಮಾ।ಬಾಪ್ ಲೊರೇನ್ಸ್ ಮಾಟಿ೯ಸ್ ಹಾಣಿಂ  ಉದ್ಘಾಟನಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಉಲವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಗೌರವಾನ್ ಲೆಕಿಜಾಯ್. ತಾಂಚಾ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಅನುಭವ್,ಕಷ್ಟಿ ಜೀವನ್, ತ್ಯಾಗ್ ಆನಿ ಸೆವಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ಯಾ೯ಂಬಳಾಂಕ್ ವಾಂಟುಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಾಟಿ೯ಸ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಕೊಸೆಸ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ತಪೆ೯ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲವ್ನ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿ  ಸೆವಾ, ರಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಫಾವೊತಿ ಚಾಕ್ರಿ  ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಅಖ್ರೇಕ್ ವೆದಿರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾ೯ಂಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮಾಕ್೯ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ತಾಚ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ಮೋನಿಜಾನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ  ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ  ಸಿಸ್ಟರ್.ಡಾ.ಜೀವಿತಾಕ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊ.ಹಾಣಿ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಆನಿ ಖಾಣಾ ರೀತ್ ಪಾಳ್ಚಾವಿಶಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಲಾಗಿ ಚಚಾ೯ ಚಲಯ್ಲಿ. ಹಿಕಾ  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬೊನಾವೆಂಚರ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣಿಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಸಿಕೇರ್ ಹಾಣಿ ಫಿಗ೯ಜೆಚಾ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವಾವಿಶಿ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತ್ರಾ ಹಿಣೆ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣಾವಿಶಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿ ಪಂಗಡ್ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡ್ಲಿ.ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ಡ್ರಿನ್ ಫೆನಾ೯ಡಿಸ್ ಹಾಣೆ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ನಿವ೯ಹಣ್ ಕೆಲೆ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಫಡ್೯ ಡಿ'ಕೋಸ್ತಾ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆ ದಿಲೆ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿ ಖೆಳಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣ್-ಪೀವನ್ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸವಾ೯ಂನಿ ದಾದೊಶಿ ಜೆವಣ್ ಕರ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಂಪಯ್ಲೆ.