ಜೂನ್ 5 ತಾರಿಕ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7.30 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಶಿಕ್ಷಣ್ 2022 ವರ್ಸಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ.  

ವೆದಿ ಸೆವಕ್ ತುರಿಬುಲ್ ಆನಿ ಧುಂಪಾಸವೆಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಅಯೊಗಾಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಖುರಿಸ್ ಘೆವ್ನ್, ದೋಗ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಪೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್,  ವಿಗಾರಾ ತಶೆಂಚ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ಸವೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಚಿ ಟೀಚರ್ ಬೆನರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ  ಎಕೇಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಬೈಬಲ್ ಘೆವ್ನ್  ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಯೇವ್ನ್  ಸೊಭಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೈಬಲಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ರಾವೊನ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ರಿತಿಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲಿಂ. ವಿಗಾರ್ ಒನಿಲ್ ಸೊಜ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಸೊಬಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೈಬಲಾಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಜೆಲೊ ಘಾಲ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಾಕ್ಷ್, ಸಂಯೋಜಕಿ, ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ದಿವೊ ಪೆಟಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಬೈಬಲ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಬೈಬಲಾಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾವಿಶಿಂ ಎಕೇಕ್ ವಾಕ್ಯ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ಬೆನರ್( ಪ್ಲೆಕಾರ್ಡ್) ಲೊಕಾಕ್ ದಿಸಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಬೈಬಲಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ನ್ ಧರ್ನ್ ವಿಗಾರಾ ಸವೆಂ ಪ್ರತಿಜ್ಜಾ ಕೆಲಿ. ನಂತರ್ ಮೀಸ್ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ಸತ್ಮಾನ್ತಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕ್/ಶಿಕ್ಶಕಿಂನಿ ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ಯೆವ್ನ್ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಶಿಕ್ಶಕಿಂನಿ ಚಲೊನ್ ವೆಲಿ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ತಾಂಚಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ಬಸವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಕಾಣ್ಘೆಲಿ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ "ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್" ದಿವ್ನ್ ಘರಾ ಧಾಡ್ಲಿಂ.

ಉದ್ಘಾಟನಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಥರಾನ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಚೊ, ಶಿಕ್ಷಕಿಂಚೊ, ಮಾರ್ಗ್ ದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಚೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜಾಗೊ ದೀವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಆಮಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂವ್. ದೇವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತಾಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ದೀಂವ್ದಿ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿಂ ಖರಿಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಯಾಂ. ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542