Print

 

By John Menezes

 

ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್  ಆನಿಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಪೆಂಬರ್ 18 ತಾರ್ಕೆರ್ ಅಯ್ತಾರಾ  ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಗರಾಂನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಿಲ್ಮಾ ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಚಲೊನ್ ವೆಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಒನಿಲ್ ಆನಿ  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್  ಜೋನ್ ಮೆನೆಜಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ಒಟ್ಟುಕ್ 43 ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್  64 ಜಣಾಂ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಮರಿಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಆರ್ಪುನ್ ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್, ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂಚಿ  ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ನೊವೆಂ ವೊರ್ನಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವೊರ್ನ್ ಸೆವ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಮಾತ್ ಚಲೊನ್ ವೆಲಿ.

ವಾಡ್ಯಾಗರಾಂಚಾ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಆನಿ ಗುರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಕ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ.