Print

 

By John Menezes

ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್  ಆನಿಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಪೆಂಬರ್ 18 ತಾರ್ಕೆರ್ ಅಯ್ತಾರಾ  ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವರಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಗರಾಂನಿ ರೋನಿ ಆನಿ ಸೇಲಿನ್ ಸೀಕ್ವೆರಾಚಾ ಘರಾ ಚಲೊನ್ ವೆಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಒನಿಲ್ ಆನಿಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್  ಜೋನ್ ಮಿನೆಜಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ನೊವೆನಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್, ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂಚಿ  ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್  ಮರಿಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪಿಲಿಂ.  ನಂತರ್   ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ನೊವೆಂ ವೊರ್ನಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವೊರ್ನ್ ಸೆವ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಮಾತ್ ಚಲೊನ್ ವೆಲಿ.

ವಾಡ್ಯಾಗರಾಂಕ್ ಆನಿ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ.