Print

by Vijoy Cardoza

ಬಾಳ್ ಮರಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಮಾತ್ ಆನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ನವೆಂ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾರ್ *ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹಿಲರಿ ಶಾಲಿನಿ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಛಾಯಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್* ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಚಲೊನ್ ವೆಲಿ. ಬಾಳ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡಾಂನಿ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ *ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣ್ ಸಿ. ಎವ್ಲಿನ್ ಮಾರಿ, ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಗುರ್ಕಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂಚ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ* ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಸೆರಾವೊ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊನ್ ವೆಲೆಂ. ಸಿ. ಎವ್ಲಿನ್ ಮಾರಿ ಹಾಣಿಂ ನವ್ಯಾಂ ಕಣ್ಶೆಂಚೆರ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಕರ್ನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂ  ಭಾಶೆನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ನವೆಂ ಸೆವ್ಲೆಂ.