2022 ಒಕ್ಟೊಬರ್ 2 ಆಯ್ತಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ 7.30 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ 7.00 ವರಾರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.

ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪನ್ನಾಸಾ ವಯ್ರ್  ಜೊಡಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ಯಾಬಾಂ ಸಂಗಿ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಾಮಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್  ವಾಡಯ್ಲಿ. ಮಾ| ಬಾ| ಆನಿಲ್ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಸೋಜಾನ್ (ದಿರೆಕ್ತೊರ್ - Family Life Service Centre)  ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಶೆರ್ಮಾಂವಾರ್, ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಬೊರೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಕಸೆಂ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಸವೆಂ ಸಂಪಿ ವಾಟ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಿ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. 

ವ್ಹಡ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್  ಯೇವ್ನ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರ್ಸುಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಚೆರ್ ದವಾಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜೀವಿತ್ ಸುಖಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2022 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542