ಮಾರ್ಚ್ 19 ತಾರ್ಕೆರ್ ಲೂರ್ದ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ವಿಶಾಲ್ ನಗರಾಂತ್ ಖುರಿಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಗಿತಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಚಮ್ಕೊನ್ 11 ಘರಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಕರುನ್ ಚಲಯ್ಲಿ.

ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಆಕೇರಿಕ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಲ್ಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ವರ್ದಿ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಲೇಖ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ.ತೆರೆಜಾ ಕರ್ಡೋಜನ್ ಖೆಳ್ ಚಲಯ್ಲೊ.ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ ನ್ ಜಿಕ್ ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ದಿಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲಿ 35 ಜಣಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ‌.ಆಕ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೆನ್ಲಿ ತೆರೆಜಾ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಆನಿ ಫಳಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542