ವರ್ದಿ : ಎ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೋ

ಪಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದನಾರ್, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದಿಸಾ, ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್, ಬೊ|ಮಾ|ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾ|ಬಾ| ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಸಾಂ. ಜೋಸೆಪ್ ಸೆಮಿನಾರಿ ಜೆಪ್ಪು, ಹಾಚೆ ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹಾಣಿಂ ಸಹ ಬೆಟವ್ಣಿ ಕರುನ್, ಪ್ರಸಂಗ್ ಅನಿಂ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.  

ಅಪೊಸ್ತಲಾಂಚೆ ಪಾಯ್ ಧುಂವ್ಚಿ ಸೆರೆಮನಿ, ತಶೆಂಚ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ವಿಶೆವಾಚ್ಯಾ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ದವರ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಜಣಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542