ವರ್ದಿ : ಎ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೋ

ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್ : ಬಾಪಾ ಮುಜೊ ಅತ್ಮೊ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಒಪುನ್ ದಿತಾಂ. ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಖುರ್ಸಾರ್ ಥಾವುನ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಮುಳ್ಳಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಪಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದನಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೇದಿಚೆರ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಬೊ|ಮಾ|ಬಾ| ಒನಿಲ್‌ ಡಿ ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಸಯ್ರೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಜಾವ್ನ್, ಮಾ|ಬಾ| ಡೊನಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ರೆದೆಂಪ್ತೊರಿಸ್ತ್ ಹಾಜರ್ ಅಸೊನ್, ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ನಿಯಾಳಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ 1000 ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542