23-05-2024 ವೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 9 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಭೊವ್ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿತ್ವೆಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್    ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಆರಾಧಾನಾಚೆಂ  ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ

5 ಥಾವ್ನ್ 5.30 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಿಲ್ಮಾ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಕ್ಲಾರಾ ಪಿಂಟೊ  ಹಾಂಚಾ ‌ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ವಿನೊವ್ಣೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಅನಿ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ತೇರ್ಸ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ..     

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ  ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿಧಾನ್ ಬೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ  ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಅಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಬೊರ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ವಾ ಕರ್ನ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೊರೆಪಣ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂ ದೆವಾಕ್ ಚಡ್ ಮನ್ವತಾ ,ಅಸಲೆಂ ಬೊರೆಂ ಮನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಾವೊ ಜಾಂವ್ದಿ  ಮಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್  ತಾಂಚಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ದಿಲೊ.

6 ಥಾವ್ನ್ 7 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್   ಅನಿ  ಪಾ| ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ .ಎಸ್.ವಿ.ಡಿ.  ಹಾಣಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿಂದಾದಿಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್  ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಸ್ತುತಿ ಗಾಯಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್  ಪಿಡಾ ಶಿಡಾ  ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಸ್ರೊನ್,  ದೇವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆ ಪಡೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆಲಾಂ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶಾನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕುಮಾರಿ  ‌ ಸಾನಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ   ಜೆಜುನ್ ಅಪಡ್ನ್  ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಲಿ, ತಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಅವ್ಘಾಡಾಂತ್ಲೆಂ ರಾಕ್ ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್,ಪಿಡಾ ‌ಗೂಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಂಚಾ  ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾಚಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಮೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ  ಉಪ್ಕಾರಾಂ ಖಾತಿರ್  ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲಿ.

 7 ಥಾವ್ನ್ 8 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್  ಬಾಪ್ ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ಹಾಣಿಂ ತ್ರಿಯೆಕ್  ದೇವ್ ,ಪವಿತ್ರ್ ಕುಟಾಮ್ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ. ಸಾಂತಿಸ್ಸಿಮ್ ತ್ರಿಂದಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್. ಭಾಗೆವಂತ್ ತ್ರಿಂದಾದ್ ಅಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಪವಿತ್ರ್ ಕರ್ತಾ.ಸಕಾಳಿಂ ಉಠ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಬೊರೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ  ಸಾಂತಿಸ್ಸಿಮ್ ತ್ರಿಂದಾದಿಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್   ಖುರ್ಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ತೆಲಿ, ಮಳ್ಳಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿಲಿ.

8 ಥಾವ್ನ್ 9 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಪ್ ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ಹಾಣಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾ ಎಕ್ವಟಾ  ಖಾತಿರ್ ಆರಾದಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಆರಾದಾನಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್  ಸಾಂತಿಸ್ಸಿಮ್ ತ್ರಿಂದಾದಿಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲಿಂ.ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್, ತಶೆಂಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಾ ಗರ್ಜಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ  ಖಾತಿರ್, ವಿಶೇಸ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ.ಉಪ್ರಾಂತ್   ಕುರ್ಪೆಚ್ಯೊ ಝರಿ ವಾಳ್ಚ್ಯಾ  ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ

ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್  ಮಾ| ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ .ಬಾಪ್ ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ಹಾಣಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾನಿ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಜೆವಾಣ್ ಸೆವ್ಲೆಂ.

ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾನಿ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿಂದಾದಿಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್  ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ.ತಶೆಂಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿತ್ವೆ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೊ.ಅನಿ  ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದೆವಾಚಾ ಮೊಗಾನ್  ಭರ್ಲೆಲಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿತ್ವೆಚೆಂ ರೂಪ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542