ಮೊಗಾಳ್  ಫ್ಹಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಕ್ ,

ಮಾಗ್ತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಅನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್....

ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಅಶಿರ್ವಾದಾಂನಿ ಭರುಂಧಿ

ಅನಿಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಫಳಾಭರಿತ್ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ...!!!!

 

ಭೋ |  ಮಾ | ಬಾಪ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಪೀಟರ್ ಪೆರಿಸ್

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2022 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542