St. Joseph the Worker ward recently celebrated their ward fest on April 30th, 2023, at Salvadore Shanthi Crasta's residence in Masthikatte. The event was compered by Shailesh Crasta and began with respect for the Holy Bible and a prayer ceremony led by Jacintha Monis and group at 12 noon.

Daya and Jenisha, two ward children, welcomed the crowd with a lovely welcome dance. Guests, ward gurkars, committee presidents, and convent sisters were greeted with welcome roses and welcomed by Gurkarn Wilma Dsouza.

The ward secretary, Rita Vas, read the annual report, and Rev. Fr. Onil Dsouza, the Parish Priest, addressed the crowd on the occasion of the ward fest.

Entertainment and cultural programs were organized by ward members, including singing by Veera Pinto and Wilma Dsouza, spot games, and dances by ward children Snehal, Lenisha, Denisha, and Lenisha.

A skit written and directed by Salvadore Crasta featured active participation by Francis, Leena, Lilly, Patric, Prashanth, Pranith, and Shailesh. Game winners were awarded prizes by the Parish Priest, and Veera Pinto delivered a thanksgiving message. Finally, a delicious lunch was served to all,prepared by ward members and blessed by Convent Sister Sr. Priya Maria.

Overall, it was a memorable and successful day for the St. Joseph the Worker ward, and the event was enjoyed by all attendees.

ಸಾo ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೇಸ್ತ್

ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ವೇರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಸಲ್ವೊ ದೊರ್ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಸ್ತಚಾ ಘರಾ ದೋನ್ಪರ 12.00 ವೊರಾರ್ ವಾಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ .. ಜೇಸಿಂತ ಮೋನಿಸ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡನ್ ಮಾಗ್ಣೆoಚಿ ಸುರ್ವತ್ ಕೆಲಿ... ಭುರ್ಗ್ಯನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಸೈರ್ಯoಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೆ. ಸಂಭ್ರಮಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯ ಸರ್ವoಕ್ ಗುರ್ಕರ್ನ್ ವಿಲ್ಮಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್, ಆಮಂತ್ರಿತ್ ಸೈರ್ಯoಕ್ ಗುಲೋಬ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೀಟಾ ವಾಜ್ ಹಿಣೆ ವರ್ದಿ ವಸ್ಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿ ಬೊರೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಗುರ್ಕರ್ನ್ ತೆಶೆ ವಾಡ್ಯಾ ಗಾರoಕ್ ಸಾo ಜುಜೆಚೆ ದೇಖ್ ವಾಡ್ಯಾ ಥoಯ್ ಪರ್ಜಲೊoಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಮನೆಸ್ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಂತಿಸ್ ಹಾಚಾ ಲಿಕ್ನೆ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೆ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ್ ಬೋವ್ ಸುಂದರ್ ರೀತಿನ್ ವಾಡ್ಯಾ ಗಾರನಿ ಖೆಳೊನ್ ಸರ್ವoಕ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಥರನ್ ಖುಷಿ ಕೆಲೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ವೀರಾ ಪಿಂಟೋನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಕೆಲೆ. ಸಗ್ಲೆo ಕಾರ್ಯಚೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹನ್ ಆನಿ ಖೇಳ್ ಯುವಕ್ ಶೈಲೇಶ್ ಕ್ರಾಸ್ತನ್ ಚಲೊವ್ನ ವರ್ನ್ ಸಕ್ತ್ಡಾoಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಮುಕಾಂತರ್ ಖುಷಿ ಕೆಲೆ.. ಅಕ್ರೆಕ್ ವಾಡ್ಯಾ ಗಾರನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ರುಚಿಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಸೇವ್ನ್ , ಸಾo ಜುಜೆಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಅಮಾ ಸಮೇಸ್ತಾoಕ್ ಉಡಸಾoತ್ ಉರ್ಚೆ ಬರಿ ಸ್ಮರಣಿಯ ಕೆಲೆ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆನಿ ಆಮಂತ್ರಿತ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಕೋವೆಂತಾಚಿ ಸಿಸ್ಟರಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೇ ಫೆಸ್ತ್ ಹೋಗ್ಲಿಕೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542