1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಬೊ.ಮಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೇರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಬೊ.ಮಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೇರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಮೇ 17 ತಾರ್ಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಬೊ.ಮಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೇರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹೆ ಪರಿಂ... Read more...

ಮೇಯಾಚಾ 16 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವರಾರ್ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ - ಬಾಪ್ ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮೇಯಾಚಾ 16 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವರಾರ್ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ - ಬಾಪ್ ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್
ಮೇಯಾಚಾ 16 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವರಾರ್ -ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೇರಾ ಸಂಗಿಂ... Read more...

Good Friday - Way of the Cross Good Friday - Way of the Cross
April 15, 2022 : Good Friday - Way of the Cross was conducted at 8.00 a.m. on the Church ground... Read more...

Maundy Thursday Celebration in Corpus Christi Church, Moodbidri Maundy Thursday Celebration in Corpus Christi Church, Moodbidri
Maundy Thursday, 14th April 2022 : The celebration of Maundy Thursday service took place in Corpus Christi Church with... Read more...

New Year Celebration by Corpus Christi Church New Year Celebration by Corpus Christi Church
Corpus Christi Church, Moodbidri celebrated the New Year on Friday, 31st December 2021 evening to keep up with the COVID... Read more...

Christmas Celebration at Corpus Christi Church Moodbidri Christmas Celebration at Corpus Christi Church Moodbidri
Friday 24th December 2021: The Celebration started with Christmas carols at 7.00 p.m. Church Choir sung the carols with Tableau... Read more...

"ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂಧುತ್ವ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಮತ್ವ" "ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂಧುತ್ವ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಮತ್ವ"
22 December 2021 : Corpus Christi Church Moodbidri organised a "ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂಧುತ್ವ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಮತ್ವ" on Wednesday 22nd December 2021 at... Read more...

Corpus Christi Church celebrates the Golden Jubilee Corpus Christi Church celebrates the Golden Jubilee
Nov 25, 2021 : "God is our origin, all of us are united in God, no matter what religion we... Read more...

Corpus Christi Church Moodbidri holds Spectacular procession of Offerings ahead of Golden Jubilee Corpus Christi Church Moodbidri holds Spectacular procession of Offerings ahead of Golden Jubilee
Photos : Wilfred Mendonca, Akruthi Studio Moodbidri , Nov. 25 : Corpus Christi Church Moodbidri organized a spectacular huge procession of... Read more...

Read all news ...

LIVE

 

 

 

Visit of John Paul II to Mangalore on 06-02-1986

     
Rev. Fr Onil D'Souza
President
Mr John Menezes
Vice President
Mr. A. Ronald Serrao
Secretary

Copyright © 2010 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542