ಮೇ 14 ವೆರ್ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ದಿವ್ಯಾ ಡಿಸೋಜ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6. 00 ವೊರಾರ್ ವಾಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.
    
ವಾಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಓನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಮೋರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣ್ ಸಿ. ಸುಷ್ಮಾ, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವಡಿಲ್ನ್ ಸಿ. ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾನ್, ಸಿ. ಸುನಿತಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೋರ್ಬಟ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಆಯೋಗಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತೆರೆಜಾ ಕರ್ಡೊಜಾ, ಸರ್ವ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಹೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.
           
ಘರ್ಚಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೋಶ್ನಿ ತಾವ್ರೊ ಆನಿಂ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಮೋರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣ್ ಸಿ. ಸುಷ್ಮಾ ಹಾಣಿಂ ವಾಂಜೆಲಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ.
           
ಡೆಲಿಶಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ನೃತ್ಯ್ ಕರ್ನ್ ಸೈರ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಸಂಭ್ರಮಾಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಆಮಂತ್ರಿತ್ ಸೈರ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಸ್ಕಾಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂತಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿಂ ವಿಕ್ಟರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೋಯ್ಸ್ ತಾವ್ರೊ ಹಿಣೆಂ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ಲಿ.
      
ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಅದ್ಲೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾಂ ಫಾದರ್ ಓನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿಂ ಮಾನಾಚಾ ಸೈರ್ಯಾಂನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕುಮಾರಿ ಡಿವಿಟ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ.
          
ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಫಾತಿಮಾ ಮಾಯೆಚಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚಾ ವೆವೆಗ್ಲ್ಯಾ ದಿಸೊವ್ಣ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ದಿಸೊವ್ಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಿ ಮಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
           
ಕುಮಾರಿ ಕ್ಲೆರಿಟ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಶ್ರೀ ನೆಲ್ಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಲಾಗು ಜಾಲ್ಲೆ ಕ್ವಿಜ್ ಆನಿಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಖೆಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆ.
           
ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂತಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.
    
ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವಡಿಲ್ನ್ ಸಿ. ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಅಕ್ರೇಕ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ವಾಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಪ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542