Photos: Sunil, Alpha Studio

ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚಾ 20 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆವ್ಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಒನಿಲ್ ಸೊಜಾನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಸಾತ್ ಹೆರ್ ಯಾಜಾಕಾಂನಿ ಮಿಸಾಚಿ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಮಾ. ಆಬ್ರಾಹಾಮ್ ಸೊಜ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಡಿವೈನ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮುಲ್ಕಿ, ಹಾಣೆಂ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ವಿಗಾರಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಾನಿತ ಆನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎವ್ಲಿನ್ ಮಾರಿ ಹಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಫಿರ್ಗಜಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಜ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿಲಿ.

ಆನಿ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆವ್ತೆಲಿಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542