ವರ್ದಿ ಆನಿ ತಸ್ವೀರ್ : ರೊನಾಲ್ಡ್ ಎ. ಸೆರಾವೋ

ತಾ. 9.6.2024 ವೆರ್ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಇಗರ್ಜೆ‌ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಪಿರ್ಗಜ್ ಹಂತಾರ್ 2023 - 24 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ SSLC ಆನಿಂ PUC ಂತ್ 85% ವಾ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ. PUC 11 ಆನಿಂ SSLC 9 ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟುಗ್ 20 ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಡಿಲಾಂ ಸವೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ. ಕಾಪಿ ಫಳಾರ್ ಜಾತಚ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ.

ಘಟಕ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬೊ|ಮಾ|ಬಾ|ಒನಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಘಟಕ್ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ, ಗೊವ್ಳಿ ಪರಿಷಧ್ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಹೆರಿ ರೇಗೊ ಆನಿಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪರ್ಡ್ ಡಿ ಕೋಸ್ತಾ ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.

ಮಾನೇಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರುನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಸಂದೇಶ್ ದಿವುನ್, ಯುವಕ್ - ಯುವತಿನಿಂ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಇತರ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಂ ವಾ ಇತರ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಕಿತೆಂ ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಆಸಾ ತಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪರ್ಡ್ ಕೋಸ್ತಾನ್ ದನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟವ್ನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಗೀತಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಆಲ್ಡ್ರಿನ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542