Report: Ivy Serrao

On Easter Sunday, the Corpus Christi Church in Moodbidri hosted "Ablaze", a musical and spiritual praise festival organized by ICYM Moodbidri Diocese in collaboration with Rhythm Mates, a youth group dedicated to praise and worship. The event, which took place between 5 to 8 pm, was a resounding success.

Rev. Fr. Anil Fernandes of Divine Retreat Centre Mulki delivered a powerful reflection on faith, which left a lasting impact on the attendees. Meanwhile, the Vicar Forane, Rev. Fr. Onil Dsouza, bestowed sacramental blessings on the gathered people, further enhancing the spiritual experience of the event.

Parishioners, devotees, youths, and children from all over Moodbidri came to witness this beautiful event, which was conducted with great organization and care. The praise and worship session was particularly impactful, with many people experiencing physical healing.

Overall, Ablaze was a testament to the power of faith and the role that music and spiritual reflection can play in bringing people together. The event was a true celebration of the Easter season, and it left a lasting impression on all who attended.

..................................................................................................................................................................................................................................

9-4-2023 ವೆರ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 8 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡೊ ಹಾಂಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ " ಪರ್ಜಳ್ " ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ರಿಧಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ , ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಪಂಗಡ್ ಹಾಣಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಸ್ತುತಿ ಗಾಯನ ದ್ವಾರಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಮಾ| ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಅರ್ಥಭರಿತ್ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ.ಬೊ|ಮಾ|ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಿಲ್ಮಾ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ,ಯುವಜಣ್ ತಶೆಂಚ್ ವಡಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಾಣಿಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಯಾ.ಆನಿಕೀ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಚೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಜೊಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಮುಖಾಮಳಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ ಫಾಂಕ್ಲೊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542