ವರ್ದಿ : ಎ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೋ

ತಸ್ವೀರ್ : ವಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ & ರೂಬೆನ್ ಸೆರಾವೋ

ತಾಕಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲಾ. -ಮಾತೆವ್ 28:7

ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದನಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಂ ಖಾಲ್ ತೆ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬೊ|ಮಾ|ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾನ್ ಭೊವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ 1200 ಲೊಕಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542