ಮೊಂತಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಜ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಪಾವ್ತಾಂ.

1. ಮರಿ ಮಾಯ್ ದೆವಾಕ್ ಮೊಗಾಚಿ:- ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ದೆವಾನ್ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲಿ. ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಭಿತರ್ ತಿ ಸದೆಂವ್. ತಿಚೆಂ ವಿಧೇಯ್ಪಣ್, ಭಕ್ತ್ ಆನಿ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ದೆವಾಕ್ ಮೆಚ್ವಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ದೆವಾಕ್ ತಿ ಮೊಗಾಚಿ.

2.ಮರಿ ಜೆಜುಕ್ ಮೊಗಾಚಿ:- ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಚೊ ಮೋಗ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಹಜ್. ಮರಿಯೆನ್ ಜೆಜುಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜೆಜುನ್ ತೊ ತಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲೊ. ಸೊಡ್ವಣ್ ದಾರಾಚಿ ಆವಯ್ ಆನಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ದಾರಾಚಿಂ ದೈವಿಕ್ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಆವಯ್ಚೆರ್.

3. ಮರಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಮೊಗಾಚಿ:- ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಆಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಮರಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರ್ಯೆಚೆರ್ ಆನಿ ಆಪಸ್ತಾಲಾಂಚೆರ್ ದೆವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ. ಮರಿ ಶಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾ ತಾಂಕಾಂ ಉಮೆದ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿತಾ. ದೆಕುನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ವೆಗಾನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ.

4. ಮರಿ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ:- ಮರಿ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ರಾಣಿ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತಿಚೊ ಆವಯ್ ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ವಿಶೇಷ್ ಆಸಾ. ತಿ ಕುಟ್ಮಾಂ ಚಲಯ್ತಾ, ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾ, ಕಷ್ಟಾ-ನಷ್ಟಾಂತ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾ, ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ವಾಡಯ್ತಾ. ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಬಳ್ ಕರ್ತಾ. ಜೆಜು ಕೇಂದ್ರಿಕ್ರತ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಕರ್ತಾ.

5. ಮರಿ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ: ಮರಿ ಎಕ್ ಸ್ತ್ರಿ. ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಭಿತರ್ ತಿ ಸದೆಂವ್. ಎಕ್ ಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾ. ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಗೌರವ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ಸ್ತ್ರಿ ಶೋಷಣಾ ವಿರೊಧ್ ತಿ ಝಜ್ತಾ, ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಭರ್ವಾಸೊ ದಿತಾ.

6. ಮರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ:- ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಗಯಿಲ್ಲಿ ಮರಿ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ. ಆವಯ್ ಚಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಳೊಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಮೊಗಾಚಿ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಕುಡಿನ್, ಮನಾನ್, ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಜೆಜು ಬರಿಂ ಕುಡಿನ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ

7. ಮರಿ ಸಕ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ: ಪ್ರಕ್ರತಿ ದೆವಾಚಿ ಸಂದರ್ ಸ್ರಷ್ಟಿ. ಆಮಿ ಪ್ರಕ್ರತೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಬಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್, ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಚೊ ಫಳ್ ಜೊಡ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಕ್ರತೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾತಾಂವ್. ಮರ್ಯೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಜೆಜು ಪ್ರಕ್ರತಿ  ನವ್ಸರ್ಣೆನ್ ಭರ್ತಾ. ಮರಿ ಸಗ್ಳಿ ಪ್ರಕ್ರತಿ ರಾಕ್ತಾ, ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ ಆನಿ ಪ್ರಕ್ರತಿ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ.

ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಮರ್ಯೆ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಚರ್ಸುಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್, ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮರ್ಯೆಚೆಂ ಹಾಜರ್ ಪಣ್ ಭಗ್ತಾಂವ್. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ಮರಿ ಸಂಭಂದಿತ್, ತ್ಯಾ ಪರಿಂ ಪ್ರಕ್ರತಿಕೀ. ಆಸೆಂ ಮರ್ಯೆ ಭಂವಾರಿಂ ಆಸೊನ್ ಹೆಂ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾಗ್.

ಆಜ್ ಮರ್ಯೆಚೊ "ಜಲ್ಮಾದೀಸ್" ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್ತೊ ಸಂತೋಸ್. ತಿಕಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾನಾ ಆಮಿ ತಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ ತಿಚಾ ಶೆಗುಣಾಂತ್ ಭರ್ ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸರ್ವಾಂ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ತಿಚಿಂ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆರ್, ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರತಿಚೆರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಶೆಚೆರ್ ಆಸೊಂದಿತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೆವರ್ವಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲಿಂ ಆಮಿ ಕಷ್ಟಾತಾನಾ, ತಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ಲಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿವಾರುಂದಿ, ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಭರ್ವಾಸೊ ವಾಡೊಂವ್ದಿ, ಧೈರ್ ಚಡೊಂವ್ದಿ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ದೀಂವ್ದಿ  ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ತಿಚಿ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆರ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಚೆರ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಂತಿ ಪೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ.

ತುಮ್ಚೊ ಮೊಗಾಳ್ ವಿಗಾರ್
ಬಾಪ್  ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೆರ್

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542