Corpus Christi Church in Moodbidri celebrated the Altar Servers Feast on August 13, 2023, with a participation of 74 children aged between 8 to 15 years. The event began with a solemn Eucharist celebration, during which all the children paid homage to their patron saint, St. John Berchmans, by presenting roce flowers. Throughout the holy mass, the children conducted the liturgy with devotion and actively participated.

Following the homily, Rev. Fr. Onil Dsouza, the spiritual director, blessed those children who expressed interest in serving as altar boys and girls. A total of 10 boys and 5 girls were chosen. Fr. Onil also led them in prayers and guided them through the recitation of the oath dedicated to their role as altar servers. Additionally, instructional books were provided to aid them in their service.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr. Onil emphasized that through their involvement in the Eucharist celebration and altar service, the children could draw closer to Jesus and lead lives that are pleasing to Him, reflecting His love. The service concluded with a heartfelt hymn dedicated to St. John Berchmans, underscoring the significance of the occasion.

The Altar Servers Feast at Corpus Christi Church not only provided a platform for the children to actively engage in their faith but also encouraged them to deepen their connection with Jesus through service. Under the guidance of Rev. Fr. Onil Dsouza, Teachers Mr John Menezes and Mrs Nancy Dsilva, this event served as a remarkable opportunity for young minds to foster spiritual growth and experience the joy of sharing God's love with their community.


ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ : ವೆದಿ ಸೆವಕಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

ತಾರೀಕ್ 13 - 8 - 2023 ವೆರ್ ಕೋರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸೆವಕಾಂಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ ಬರ್ಕ್ ಮನ್ಸ್ ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 13 ತಾರಿಕ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7.30 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. 7.00 ವರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತೇರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ.ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಗಿತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸರ್ವ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೆ ( ವೆದಿ ಸೆವಕ್) ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾತ್ರೊನಾಚಾ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.ಆನಿ ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ತಾಣಿಂಚ್ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಉಮೆದಿನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ಪ್ರವಚನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭೊ| ಮಾ| ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಮೆಳಾಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚಾ 15 ಉಮೆದ್ವಾರಿಂಕ್ (10 ಚಲೆ +5 ಚಲಿಯೊ) ತಾಂಚಿ ಉರ್ಭಾ ಸಮ್ಜುನ್ ತಾಂಕಾ ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಖಾರ್ ಸಮರ್ಪಣಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಶಿಕೊನ್ ಮೆಳಾಂತ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆದಿ‌ ಸೆವಕಾಂಚಾ ಚಾಲಿಂಚೆಂ ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ದಿಲೆಂ.ಆನಿ ವೆದಿಂ ಸೆವಕಾಂಕ್ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿಚಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜೆಜುಚೊ ಮೋಗ್‌ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಆದರ್ಶ್ ಜಿಣಿಯೆ ವರ್ವಿಂ ಜೆಜು ಥೈಂ ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಲೆಂ ಮಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಪಾತ್ರೊನಾಚಾ ಮಾನಾಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ವಿಗಾರಾ ಅನಿ ಅಲ್ತಾರ್ ಸೆವಾಕಾಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜೊನ್ ಮಿನೇಜ್ ಅನಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಾನ್ಸಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಸವೆಂ ಸರ್ವ್ ವೆದಿ ಸೆವಾಕಾಂಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆದಿ ಸೆವಾ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ತಸ್ವೀರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಆನಿ ಉಪಹಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ವೆದಿ ಸೆವಕಾಂಚಾ ಮೆಳಾಂತ್74 ಸಾಂದೆ ಆಸಾತ್.( 63 ಚಲೆ + 11 ಚಲಿಯೊ )

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542