Mar 5, 2018: Cemetry development work in progress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆಂ ದುರಸ್ತಿ  ಕಾಮ್

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತಾ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಮೂಲ್‍ಭೂತ್ ಸೌಕರ್ಯಾಂ ಸರ್ಕಾರ್  ಒದಗ್ಸಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರೆಕ್ ಮೂಲ್‍ಭೂತ್ ಸೌಕರ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನುದಾನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ  ಖಾತಿರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್  ಆಮಿಂ  ಮನವಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟುಕ್ ರುಪೈ 30 ಲಾಕಾಂಚಿ  ಅಂದಾಜ್ ಖರ್ಚಾ ಪಟ್ಟಿ (ಇಂಜಿನಿಯಾರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್) ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ದಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಮನವಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್   ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರುಪೈ 25 ಲಾಕ್ ಆನುದಾನ್ ಬಾಸಾಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಹಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಂತ್ ರುಪೈ ಸಾಡೆ ಬಾರಾ ಲಾಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅನುದಾನ್ ಲಾಬ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಹಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಕಾಮ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ಚ್ ಹಾತಿ ದರುಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಕಾಮ್ ಸಂಪೈಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನುದಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರಾ ಕಂತಾಚೆ ಪೈಶ್ಯೆ ಮೆಳಾಜೆ ಥರ್, ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕೈಜಾಯ್, ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಅರ್ಥಿಕ್ ವರಸ್ -  ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿನೊ ಆಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಿತರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಚುನಾವಣ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿಂ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ನ್, ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಫ಼ೆಬ್ರವರಿ 20 ತಾರಿಕ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ.

 ಆಮಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರುಪೈ 30 ಲಾಕಾಂಚಾ ಅಂದಾಜ್ ಖರ್ಚಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್  (ಇಂಜಿನಿಯಾರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್) ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರುಪೈ 25 ಲಾಕ್ ಅನುದಾನ್ ದಿತಾ ತರೀ ತಾಂತು ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಾಂಟೊ 5 ಲಾಕ್ ರುಪೈ ಆಮಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹೊ ಐವಜ್ ಆಮಿಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಚೆಂ ಉದಾರ್ ಮ್ಹನ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ. ತುಮಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಾಯೋಜಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಬಿತರ್ಲೆಂ ದಾನ್ ದಿವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿವ್ಯೆತ್.

ತುಮಿಂ ಪೈಶೆ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ದಪ್ತಾರಾಂತ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೌಂಟಾಕ್ ದಾಡ್ಯೆತ್:

PARISH PRIEST
CORPUS CHRISTI CHURCH
MOODBIDRI

BANK DETAILS:-
VIJAYA BANK MOODBIDRI BRANCH
ACCOUNT NUMBER: 114901010008832
IFSC CODE: VIJB0001149

SPONSORSHIP FOR THE FOLLOWING IS AVAILABLE
1.  12 FT. STATUE OF RISEN CHRIST   :  2 LAKHS
2.  SHEET ROOFING IN FRONT OF THE CHAPEL:  1.05 LAKHS
3.  DRINKING WATER FACILITY   :  50 THOUSAND
4.  GARDEN AROUND THE CEMETERY    : 25 THOUSAND
5.  BOREWELL: 1.5 LAKHS
6.  BOREWELL PUMP    : 50 THOUSAND

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2022 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542