ವರ್ಧಿ: ರೊನಾಲ್ಡ್ ಎ. ಸೆರಾವೋ

ಸಾಕ್ಸ್ ಪಂಗಡ್, ನೀತ್ ಶಾಂತಿ ಆಯೋಗ್ ಅನಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಖಾಲ್, ಪಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ತಾ. 17.9.2023 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 9 ವರಾರ್ " ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲತ್ಯೊ ಅನಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಮೆ " ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಕಾಫಿ ಫಳಾರಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ.

ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊ|ಮಾ|ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್, ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಮಾನೇಸ್ತ್ ಲೋಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ತಾಕೊಡೆ, ಪಿರ್ಗಜ್ ಗೊ.ಪ. ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೇಸ್ತ್ ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, 21 ಆಯೋಗಾಂಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕ್ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಹೆರಿ ರೇಗೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.

ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್‌, ಮಾನೇಸ್ತ್ ಹೆರಿ ರೇಗೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಮಾನೇಸ್ತ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಡಿ‌ ಸೋಜಾ (ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್) ಹಾಣಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನಾಂ ಆಮಿಂ ಕಶಿಂ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಅನಿಂ ಕಸಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನಾಂ, ಕಟ್ಟೋಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ರೀತಿಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ, ಖಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಅಪ್ಣಾವ್ಯೆತಾ ಮುಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿವುನ್, ಸರ್ವಾನಿಂ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಷೊ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಬೊರ್ಯಾ ರೀತಿನ್ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮುಣ್ ತಾಣಿಂ ತಿಳ್ಸುನ್, ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಮಾಹೆತ್ ಜಾಯ್ ತರ್, ಮಾಕಾ ತುಮಿಂ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತಾ ಮುಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಮೆ ವಿಶಿಂ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಲೋಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ತಾಕೊಡೆ (ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ Star health insurance & Allied) ಹಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಅಮಿಂ ಪಿಡೆಗ್ ವಳಗ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್, ಪಿಡೆ ವಿರೋಧ್ ಕಸಲೆಂ‌ ಸಗ್ಳೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರುಂಕ್‌ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ ಮುಣ್ ತಿಳ್ಸುನ್, ಉಣೊ ಐವಜ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಸೊಯಿ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವರುಂಕ್ ಜಾತಾ, ವ್ಹಡ್ ಐವಜ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಿತ್ಲೊ ಐವಜ್ ಒಟ್ಟುಗ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ದೆಕುನ್ ಪಿಡಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಅಮಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಮೆ ಕರುನ್ ದವರ್ಲೆಂ ತರ್, ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಷ್ಯಾ ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ್‌ ಜಾಂವ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮುಣ್ ತಿಳ್ಸುನ್ ವಿವಿಧ್ ರೀತಿಚಿಂ, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಬಿತರ್ಲಿಂ ವಿಮೆ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ ಮುಣ್ ತಿಳ್ಸುನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡಾತ್ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ಅಪುಣ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ಮುಣ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಲೋಯ್ಡ್ ರೇಗೊನ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಮಿರಾಂದಾನ್ ದನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

ಶ್ರೀ ಆಲ್ಡ್ರೀನ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ............................................................................................................

On September 17, 2023, a significant seminar addressing Government schemes and health insurance was jointly organized by the Commission for Social Communication (Witness Group) and the Catholic Sabha Moodbidri Unit. The event took place at the Corpus Christi Church Hall, commencing at 8:45 a.m. To kick off the proceedings, attendees were treated to a delightful breakfast.

The opening of the seminar was graced by the presence of Mr. Harry Rego, the President of the Catholic Sabha Moodbidri Unit, who extended a warm welcome to the distinguished guests. Among the notable figures present were Rev. Fr. Onil Dsouza, Vice President Vincent Dsouza, Secretary Norbert Martis, Commission Convenor Mrs. Celine Dsouza, and the resource persons, Mr. Lawrence D'Souza (President of the Dakshina Kannada Labour Union) and Mr. Loyd Rego (Senior Manager at Star Health).

Mr. Lawrence D'Souza delivered a comprehensive speech elucidating the array of schemes slated for implementation by the corporation in 2023-2024. These schemes aim to uplift economically disadvantaged and minority communities in Karnataka. Through loans and subsidies, the corporation intends to bolster these communities in social, economic, and educational domains. Some of the key schemes discussed were the Arivu Educational Loan Scheme, Ganga Kalyana Scheme, Shrama Shakti Scheme, Community-Based Training Scheme, Overseas Activities Educational Loan Scheme, Vruthi Prothsaha Scheme, Shrama Shakti (Special Women Scheme), and Swaavalambi Sarathi Scheme.

Subsequently, Mr. Loyd Rego shed light on the paramount significance of health insurance and elucidated the process of claiming benefits under health insurance schemes.

The attendees also cleared their doubts by asking questions with the resource person, regarding schemes and health insurance policies.

The event concluded with a vote of thanks from Mrs. Anita Miranda, who expressed gratitude to the organizers, resource persons, and attendees. The program was expertly conducted by Mr. Aldrin Fernandes, who served as the program's compere.

Notably, the seminar garnered substantial interest, with approximately 110 people in attendance. It served as an informative platform for disseminating knowledge about government schemes and health insurance, fostering a better understanding of these vital initiatives aimed at the welfare and well-being of the community.

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542