ವರ್ದಿ ಆನಿ ತಸ್ವೀರ್ : ಎ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ

ತಾ. 22.10.2023 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10.15 ವರಾಂಕ್ ಕಾಪಿ ಪಳಾರಾ ಸವೆಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಪಿರ್ಗಜ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕ್, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ 135 ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಸಾಂದೆ ವಾಡ್ಯಾಂಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್, ತಶೆಂಚ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚೆ ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬೊ|ಮಾ|ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಮುಖೇಲ್ ಸಯ್ರೆ ರೆದೆಂಪ್ತೊರಿಸ್ತ್ ಮೆಳಾಚೆ ಮಾ|ಬಾ|ರೋಹನ್ ಡಯಾಸ್, ಪಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೇಸ್ತ್ ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿ| ಸುನಿತಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ವಾರಾಡೊ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಅವಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕ್ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಹೆರಿ ರೇಗೊ, ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅದ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೇಸ್ತೀಣ್ ಗ್ರೇಸಿ ಲಸ್ರಾದೊ, ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಅನಿಂ ಮಾನೇಸ್ತೀಣ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ.

 

 

 

 

 

ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಯೇ ದೆವೊನ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಗೀತಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಹೆರಿ ರೇಗೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ತಚ್, ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ
ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿಂ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ಘರಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಅನಿಂ ತಾಂಚೊ ಕುಟ್ಮಾ‌ ಥಂಯ್ ಅಸ್ಚೊ ಸಂಭಂದ್, ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾ|ಬಾ| ರೋಹನ್ ಡೆಸಾ ಹಾಣಿಂ ವಿವರ್ ದಿವುನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆ ಥಂಯ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಮಾನೇಸ್ತ್ ಅವಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಅನಿಂ ಮಾನೇಸ್ತ್ ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗುನ್, ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಮಿಂ ಕಶೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮುಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಮಾಣೆ ಸಭಾದ್ಯಕ್ಷ್ ಬೊ|ಮಾ|ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗುನ್, ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಶಿಂ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಬೊಗ್ತಾತ್ ಮುಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಅನಿಂ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುನ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ದಿಲಿಂ. ಮಾನೇಸ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಹಾಣೆಂ ದನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಸಿ | ಸುನೀತಾ ಹಾಣಿಂ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

ಎ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542