2022 ಮೇ 17  ತಾರ್ಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಬೊ.ಮಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೇರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹೆ ಪರಿಂ ಚಲ್ಲೆಂ.

ದನ್ಪಾರಾಂ 1.30 ವರಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ವಿಗಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೇರ್ ಬಾಪ್ ಪೊರ್ಟಿಕೊಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಆನಿ ಲೊಕಾಂನಿ ವಿಗಾರಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಫುಲಾಂ ದೀಂವ್ನ್ ಆನಿ ತಸ್ವಿರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆದೆವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆರ್ವ್ ಲೋಕ್  ದೊಗೀ ವಿಗಾರಾ ಸವೆಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ 2.00 ವರಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ 120 ಜಣಾಂ ವಿಗಾರಾಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ವಿಗಾರಾಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ವಾಹನಾಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ. 4.00 ವರಾರ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗರಾಂನಿ ತಾಂಚಾ ವಿಗಾರಾ ಬಾಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾ ಸವೆಂ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ವಿಗಾರಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಹುದ್ದೊ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊನ್ ವೆಲೆಂ. ವರ್ಕಾಡಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ವಿಗಾರಾಚೆಂ ಘರ್  ಪಳೊವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸಂತೋಸ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕಾಫಿ ಫಳಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೇರ್ ಬಾಪಾಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗೊನ್, ಸರ್ವಾಂ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಒನಿಲ್ ಡಿಸೊಜಾ ಸಂಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ.

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542