02-09-2023 ವೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 6.00 ವರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 9.00 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿಚಾ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಅರ್ಗಾಂ, ಹೊಗ್ಳಾಪ್, ನಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಆರಾಧಾನಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಆರಂಭಾರ್ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಬ್ರದರ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಲಿಜಿನ್ ಹಾಣಿಂ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಧರ್ಮ್ ದುತಾಂಚಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ 2:42-47 ವಾಚುನ್ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲಿಯಾಸಾನ್ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.ಆರಾಧಾನಾ.ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂ ಪಾಸೊತ್ ,ಜೊಡ್ಯಾಂ ಪಾಸೊತ್,ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿ ವ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತಾಂಚೆ ಪಾಸೊತ್ , ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿ ವ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಅಂತರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾಂ ಪಾಸೊತ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆ ಪಾಸೊತ್ ವಿಶೇಷ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭೊ| ಮಾ| ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಅಮ್ಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕುಡಿಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ( ಮಣ್ಜೆ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ) ತಶೆಂಚ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಅಮಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸವೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ, ಜೆಜು ಸವೆಂ ಅಮ್ಚೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ವ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ವ ಅಮ್ಚೆಂ ಸುಖ್ ದುಖ್ ಸಂತೊಸ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಅಮಿಂ ಹೆರಾಂ ಸವೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.ದೆವಾಕ್ ಹರ್ಸುಂಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಮಿಂ ಬದ್ಲಾಜಾಯ್.ದೆವಾನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ದೆಣಿಂ ಅಮಿ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಗಳ್ಸಿಜಾಯ್. ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಅಮಿ ಭಕ್ತಿನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಬಾಪ್ ಲಿಜಿನ್ ದಿಲಿ.ಬಾವಾಡ್ತಿ ಜೀವನಾ ವಿಶಿಂ ಸರಿಸುಮಾರ್ 350 ಲೊಕಾನ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಿ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542