ವರ್ಧಿ: ಎ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ

ತಸ್ವೀರ್: ಜೇವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ

ತಾ. 29.10.2023 ವೆರ್ ದನ್ಪಾರಾಂ 12:00 ವರಾರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಅನಿಂ ಮಾನೇಸ್ತೀಣ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಲವೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಂತ್ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಪಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಪೊಂಪೈ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಲವೀನಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮಾನಾನ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ದವರುನ್ ಜಾತಚ್, ಪೊಂಪೈ ಮಾಯೆಕ್ ಪಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬೊ | ಮಾ | ಬಾ | ಒನಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಫುಲಾಂ ಗಾಲುನ್ ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲ್ಮಾ ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಲಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ನ್ರತ್ಯ ಮಾರಿಪಾತ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಪಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬೊ | ಮಾ | ಬಾ | ಒನಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಪಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಕಾ. ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, 21 ಆಯೋಗಾಂಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಲಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತೆರೆಜಾ ಕಾರ್ಡೋಜಾ, ಸಚೇತಕಿ ಸಿ| ರನಿತಾ, ಸಿ| ಲೀನಾ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ, ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಡ್ರಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಾ. ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಯನಾ ಲೋಬೊ ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ.

ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗುನ್ ಜಾತಚ್, ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ಧಿ ಸಭೆ ಹುಜಿರ್ ದವರ್ಲಿ.

2022 - 23 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಬೊರೆಂ ಪಲಿತಾಂಶ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ " ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವಾ ರತ್ನ " ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಡೈಸಿ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ MBBS ಪದ್ವಿ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ A J Hospital Mangalore ಥಂಯ್ಸರ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ಡಾ| ಜೋಯ್ಸ್ಟನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇಲಾಖಾಂತ್ ಸೆವಾ ದಿವುನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನಿವ್ರತ್ತ್ ಜಾಲೆಲೊ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್ ಎಚ್. ಹಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಕ್ ಅನಿಂ ಸೆವೆಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವಿಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾ ಸವೆಂ, ಡಾ | ಜೋಯ್ಸ್ಟನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಹಾಚ್ಯಾ ದನ್ಯವಾದ ಸವೆಂ ವೇದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕರುನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಅನಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ನ್ರತ್ಯ್, ಪದಾಂ, ಖೆಳ್ ಅಶೆಂ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನಾ ದಿವುನ್, ವಾಡ್ಯಾ ಪೆಸ್ತಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಐವಜಾ ಮಾರಿಪಾತ್ ಕುಮಕ್ ದಿಲೆಲ್ಯಾ ದಾನಿಂಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಿ | ಎವ್ಲಿನ್ ಮಾರಿ ಹಾಣಿಂ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ತಚ್, ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ವಾಡ್ಯಾ ಪೆಸ್ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ : ಎ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542