ವರ್ದಿ: ತೆರೆಜಾ ಕರ್ಡೋಜ
ತಸ್ವೀರ್ : ಸಾಮ್ವೆಲ್ ಡಿಸೋಜ & ವಿಯಾನ್ ಡಿಸೋಜ

ಲೂರ್ದ್ ವಾಡ್ಯಚೆಂ ವಾಡ್ಯ ಫೆಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ತಾರ್ಕೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ 7.30 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ವಾಡ್ಯಗಾರಾಂನಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.45 ವರಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಿಚಾ ಘರಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ.ವಿವಿಧ್ ಖೆಳ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ವಡಾಂಚೆ ಆನಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ನೃತ್ಯ ದ್ವಾರಿಂ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮನರಂಜನ್ ದಿಲೆಂ.

ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಘರ್ ಒದಗ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ವಾಡ್ಯಾಕ್ ನವಿ ಲೂರ್ದ್ ಮಾಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಮಾಂಡಾ ರೋಯ್ ಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಂಚಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಲೀನಾ ಡಿಸೋಜ,ನವ್ಯಾ ಕಾಜರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್, SSLC ತಶೆಂಚ್ PUC ೦ತ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಚೆಂ ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ- 2023 ಅಪ್ಣಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅನ್ವಿಟಾ ಲೋಬೊ ಅನಿ ಮುಖೆಲ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಪದೋನ್ನತಿ ಜೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ತೆರೆಜಾ ಕರ್ಡೋಜ ಹಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ

ವಾಡ್ಯಗಾರಾಂ ಸವೆಂ ಪಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬೊ| ಮಾ| ಬಾಪ್ ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್‌ ಡಿಸೋಜ,ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನೊರ್ಬಟ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಆಯೋಗಾಂಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸೆಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ,ಲಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ತೆರೆಜಾ ಕರ್ಡೋಜಾ, ಕಾನ್ವೆಂಟಾಚಿಂ ಸಿಸ್ಟರಾಂ, ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಂಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ.

ಬೊ| ಮಾ | ಬಾಪ್ ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ರೇಸಿ ಲಸ್ರಾದೊನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೆಲಿಟ ಕರ್ಡೋಜ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್,ಸುಬೋಧ್ ಡಿಸೋಜನ್ ಖೆಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆ. ವಾಡ್ಯಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಿಲ್ಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ಧಿ ವಾಚ್ಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸೆಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೆಂ. ರುಚಿಕ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಂಪ್ಲೆ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542