ಆಯ್ತಾರಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ (12-05-2024) ನಿತ್ಯಾಧರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಜೋಸೆಫ್ ಪಾವ್ಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ (72 ವರ್ಸಾಂ) ಪತಿ ಮೊಂತಿನಾ ಪ್ರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಿಚೊ, ಬಾಪಯ್ ಜೊಸ್ಟಿನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆನಿ ಜುಲಿಯಸ್ ಹಾಂಚೊ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲಾ.

ಹಾಚಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ - ಮಂಗ್ಳರಾ (14-05-2024) ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವೊರಾರ್ ಘರಾ ಮೋರ್ನ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಚಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಮೀಸ್.

ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆನಿ ಧು:ಖೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಠಯ್ತಾಂ.

-ಫಾ. ಒನಿಲ್ ಸೊಜ್
ವಿಗಾರ್

 

 

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542