ಆಬ್ರಾಹಾಮ್ ಆಲ್ಫೊನ್ಸ್, 83 ವರ್ಸಾಂ, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡೊ, ಪತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ ಹಿಚೊ, ಬಾಪಯ್ ಜೀನ್, ಜೇಯ್ಸನ್, ಜೊಯೆಲ್, ಪೆಟ್ರೀಷಿಯಾ ಹಾಂಚೊ ಆಜ್ (05-06-2024) ಸಕಾಳಿಂ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲಾ.

ಸನ್ವಾರಾ (08-06-2024) ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವೊರಾರ್ ಘರಾ ಮೋರ್ನ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಮೀಸ್.

ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಸಾಸಣ್ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದು:ಖೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

-ಬೊ|ಮಾ|ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ
ಪಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542