ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ಲಿ ತೀನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಘಡಿತಾಂ- ನಿಮಾಣೊ ಭ್ರೆಸ್ತಾರ್, ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್ ಆನಿ ಅಲ್ಲೆಲುಯಾ ಸನ್ವಾರ್, ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚಾ ಘನಾಧಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹೊ ಹಾಫ್ತೋ ಆಮಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಾಫ್ತೋ ಮಣ್ತಾಂವ್. ತಾಳಿಯಾಂಚಾ ಅಯ್ತಾರಾ ಸಂಗಿಂ ಆಮಿ ಪ್ರಾಜಿತ್ ಕಾಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚಾ ಸೊಡ್ವೊಣೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಮಹಾನ್ ಘಡಿತಾಂ ಪವಿತ್-ಸಭಾ ಅಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ತಾ.

ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜೆಜು ಬಲಿ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಾತಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾನ್ ಧುವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುನರ್-ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜೆಜುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿನಾಶಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ಅವಿನಾಶಿ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಂಪಯ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಪಯ್ಸ್ ವಚನಾಂ ಬಗರ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಸದಾಂಚ್ಚ್ ಅಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಪಾಸಾತ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪವಿತ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಘಡ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಅಮ್ಚೆಂ ಸಂಸಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಫಳದಾಯಕ್ಪಣಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀಂವ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್.

-ಬೊ| ಮಾ| ಒನಿಲ್ ಸೋಜ್
ವಿಗಾರ್, ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ.

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542