ಮಾತ್ಯಾರ್ ಸಿಂಜ್ ಗಾಲ್ನ್ ಪ್ರಾಜಿತ್ ಕಾಳ್ ಆಮಿ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಾ. ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೆಖಿಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ರೀತಿಚೊ ಸುಖೊ ಕಾಳ್. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಮನೋರಂಜನಾಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮಿ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ತಾಂವ್. ಆತ್ಮಿಕ್ ದøಷ್ಟೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಹೊ ಕಾಳ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಘಟಾಯ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆ೦ವ್ಚೊ ಕಾಳ್.

ದೆವಾನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಎಜಿಪ್ತಾಚಾ ಗುಲಾಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲಿ, ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಂಯ್ ಭಿಜಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂ ಉತ್ರಾಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಘೆಡಿತಾಂತ್ ದೆವಾಚಿ ಸಕತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಎಜಿಪ್ತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವರ್ನ್ ಪಾವವ್ಯೆತೆ. ಪೂಣ್ ದೆವಾನ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಮರುಭುಮಿಂತ್ ಬೊಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ಕೆಲೆಂ. ತಿ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ತಾಂಕಾಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚಿ ಆವ್ದಿ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ.

ಪ್ರಾಜಿತ್ ಕಾಳ್ ಅರಂಭ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜೊಯೆಲ್ ಪ್ರವಾದಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಂ,’ ವಸ್ತುರ್ ನಂಯ್ ಬಗರ್ ಶಿಂದಾ ತುಮ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ’ ಹ್ಯಾ ಚಾಳೀಸ್ ದಿಸಾಂಚಾ ಪ್ರಾಜಿತ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿಂ ಶಿಂದುನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆ ಅವ್ಗುಣ್ ಕಿತ್ಲೆ ಆಮಿ ಮೊಡ್ತಾಂವ್ ತಿತ್ಲೊ  ಚಡ್ ಹೊ ಪ್ರಾಜಿತ್ ಕಾಳ್ ಆಮ್ಕಾ ಫಳಾದಾಯಾಕ್ ಜಾತಾ.

ಆಮ್ಚೆ ಅವ್ಗುಣ್ ಖಂಚೆ ತೆ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್. ತೆ ಶಿಂದುನ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್‍ನ್ ಉಡವ್ಯಾಂ. ತವಳ್ ಚಾಳೀಸ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುಚಾ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಯೋಗ್ಯ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್.

-ಬೊ| ಮಾ| ಒನಿಲ್ ಸೋಜ್
ವಿಗಾರ್, ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ.

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542