ಸಾಂ ಮಾತೇವಾಚಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಸಮಿತಿ, ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹಾಚೊ ಆತ್ಮೀಕ್ ಆಟೊವ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತೀನ್ ತಾರಿಕೇರ್, ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಸಭಾ ಸಲಾಂತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಆತ್ಮೀಕ್ ಆಟೋವಾಕ್ ಬಾರಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೆ ಒಟ್ಟುಗ್ 95 ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾವ್ ಎಗ್ಬರ್ಟ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಆತ್ಮೀಕ್ ಸಲಹೆದಾರ್ ಬೊ|ಮಾ|ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಕಾ ಅನಿಂ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚಾ ವೈಶಂತಿಕ್ ಭಾವಾ ಬೈಣಿಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾವ್ ರೆಕ್ಸನ್ ಮಿರಾಂದನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಆಟೋವಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲೊವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಬೊ|ಮಾ|ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಹಾಣಿ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆ ವಿಶಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆ ಸಭಾರ್ ದಾಖ್ಲೆ ದೀವ್ನ್ ಆಮಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬರೆಪಣಾಕ್, ದೇವ್ ಕೊಣಾಚೆಯ್ ರೀಣ್ ಬಾಕಿ ದವರಿನಾ, ಆಧಾರಿ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಿಂ ಬರಿಂ ಜಾತಾಲಿಂ. ಆಮಿಂ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ, ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಸೆವಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜೊಣಿ ದೀವ್ನ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಆಧಾರಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ತಾಂಕಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೆಳಾಸೆ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚಾ ಸಂದೇಶಂತ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. (ಉದಾ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪುಲಾಂ ಕರ್ಚಿಂ .ತಶೆಂ ಕಿತೇಂಯ್)

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧಾನ್ ಅನಿ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಾಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಭಾವ್ ವಿವಿಯನ್ ಕುಲಾಸೊನ್ ದನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಜಮ್ಲಿ. ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಮೇಳಾನಾಂಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ಜಮಾತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಆಟೊವ್ ಸಂಪ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542