ಆಯ್ತಾರ್, ಫ಼ೆಬ್ರವರಿ 16, 2020 : ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ಆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಕಾಳಿಚೆಂ ಮೀಸ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಭುಗ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ.

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2022 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542