News report: Mrs Teresa Cardoza
PC: Mrs Janet Fernandes

02-05-2024 ವೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 9 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಆರಾಧಾನಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

5 ಥಾವ್ನ್ 5.30 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ರೀಟಾ ರೇಗೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸಿಂತಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚಾ ‌ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ವಿನೊವ್ಣೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿಧಾನ್ ಬೆಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ತರೀ ಬಾವಾರ್ಥಾಂತ್ ತೆ ವಿಶ್ವಾಸಿ ರಾವ್ ಲ್ಲೆ. ಅಮ್ಕಾಂಯ್ ಬಾವಾರ್ಥಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ .ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ. ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ರಾವೊನ್ ಜಿಯೆವ್ಯಾಂ ಮಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ತಾಂಚಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ದಿಲೊ.

6 ಥಾವ್ನ್ 7 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಅನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ದೆವಾನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಸ್ತುತಿ ಗಾಯಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಮೊನಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾಚಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಮೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲಿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ಥಾವ್ನ್ 8 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದೆವಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ.ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ದೇವ್ ಉಲೈತಾ .ಖರೊ ಬಾವಾಡ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೆವಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ದೆವಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ನಿತಳ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.ಅಮ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಜಿವಿತ್ ದೆವಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ನವೆಂ ಜಾತಾ ಮಳ್ಳಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿಲಿ.

8 ಥಾವ್ನ್ 9 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾಮಾಚಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚಾ ಇರಾದ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆರಾದಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಆರಾದಾನಾ ವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚಾ ಜೊಡ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್,ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್,ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ.ಮಾ| ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಕುರ್ಪೆಚ್ಯೊ ಝರಿ ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಅನಿ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಸಾದ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಮೀಸ್, ರೆತಿರ್ ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಯೆತಾ ಅನಿ ತವಳ್ ದೇವ್ ತಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಅಮ್ಕಾಂ ದಿತಾ ಮಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಕುಡಿಚಿ ಬೊಲೈಕಿ ಆನಿ ಮತಿಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜೊಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542