ವರ್ಧಿ & ತಸ್ವಿರ್ : ಎ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ

ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಪಿರ್ಗಜ್, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ. ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಕುಟಾಮ್, ಮಾನೇಸ್ತ್ ಅನಿಂ ಮಾನೇಸ್ತೀಣ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಡಿ ಸೋಜಾ ಹಾಂಚೊ ಪೂತ್ ಜೊಸ್ವಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಹಾಣೆಂ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂತಾರ್ 2022 ವರ್ಸಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಿ.ಎ. ಅಂತಿಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ರೇಂಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವಿವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಸಾತ್ವೆಂ ರೇಂಕ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾ. 12.03.2023 ವೆರ್, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪಿರ್ಗಜೆ ಥರ್ಪೆನ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಪಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬೊ|ಮಾ|ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಸಯ್ರೊ ಯಾಜಕ್, ಒರಿಸ್ಸಾ ದಿಯೆಸೆಜ್, ಎಸ್.ವಿ.ಡಿ. ಮೆಳಾಚೆ ಮಾ|ಬಾ| ತಿಮೊತಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಪಿಂಟೊ, ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, 21 ಅ. ಸಂ. ಸೆಲಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542