ವರ್ದಿ : ವಿಯೋಲ ಲಸ್ರಾದೊ
ತಸ್ವೀರ್: ರಿತೇಶ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್

ಮಾರ್ಚ್ 13, 2023: ನಿತ್ಯಾಧರ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತೆರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರ್ಸೀಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಕರುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಮಾತ್ ಚಲಯ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಚರ್ಸೀಲೊ: ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮಸ್ಕಾರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್  ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯ್ಯಾಚೆರ್ ಅರ್ಥಾಭರೀತ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ. ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ  ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಸಿ. ಲೀನಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ತರೀನಾ ನೊರಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮಸ್ಕಾರೇನ್ಹಸ್ ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಸಬಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂತಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಖೆಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ 34 ಸಾಂದೆ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ಲೆ.

 

 

 

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542